Skip to Menu Skip to Search Contact Us UK Websites & Languages Skip to Content

Today (September 5th, 2012), a "Customer Service Excellence Standard" certificate was presented to Snowdonia National Park Authority by the Cabinet Office.

In a ceremony held at Plas Tan y Bwlch, SGS United Kingdom assessor, Llinos Jehu presented the certificate to Snowdonia National Park Authority’s Chairman, Cllr. Caerwyn Roberts. It was given for achieving an exceptional standard in providing customer service and focuses primarily on the quality of delivery, timeliness, information, professionalism and staff attitude.

 

In the report, the Authority is praised for its commitment to serve its customers. In particular, it refers to how the Authority improves its service by listening and understanding the needs of users first, before investing to improve its provision. One example of this is the research undertaken to find out more about the people who are at risk of experiencing a severe accident in the mountains and then the methods of communicating with them to reduce accidents. Following the research, an Ap has been developed to provide advice and information on safety and weather on the mountain and people are directed away from Crib Goch by a temporary fence. The report also praises the work of the Authority in giving free planning advice to the public, developing partnerships with local organisations, improving provision in Tourist Information Centres by listening and understanding customers’ needs first.

 

On behalf of the Authority, Caerwyn Roberts said,

 

"Going through this process made us think in detail about how we deal with all our customers. We are pleased that we have reached an exceptional standard in providing our service and we will not be complacent. In addition to maintaining the high standard that we have already reached, we will look at further improvements to our service. In particular, we will look at three elements: the service we provide to "Three Peaks Challenge" participants and how to limit the damage the Challenge can cause, secondly, we will improve interpretation at Pen y Pass, and we will also start to collect more detailed data to measure customer satisfaction. "

 

An assessor on behalf of SGS United Kingdom Ltd said,

 

“It is clear that Snowdonia National Park's commitment to providing an excellent service runs throughout the entire organisation, and excellence is achieved through the hard work of many people making a contribution in many different ways.”

This is the second time that the Cabinet Office has awarded such an accolade to the Authority’s work. In July 2009, a "Customer Service Excellence Standard" was presented to Plas Tan y Bwlch, the National Park’s Environmental Studies Centre in Maentwrog.” 

 

Canmol Gwasanaeth Cwsmer y Parc Cenedlaethol

Heddiw, (Medi 5ed, 2012), cyflwynwyd tystysgrif “Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer” i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gan Swyddfa’r Cabinet.

Mewn seremoni a gynhaliwyd ym Mhlas Tan y Bwlch, cyflwynodd Llinos Jehu, asesydd SGS United Kingdom dystysgrif i Gadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Cyng. Caerwyn Roberts. Fe’i rhoddwyd am gyrraedd safon arbennig wrth ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid ac mae’n canolbwyntio’n bennaf ar ansawdd y ddarpariaeth honno, prydlondeb ymateb, gwybodaeth, proffesiynoldeb ac agwedd staff.

 

Yn yr adroddiad, canmolir yr Awdurdod am ei ymrwymiad i wasanaethu ei gwsmeriaid. Sonia’n benodol am yr Awdurdod yn gwella’i wasanaeth drwy wrando a deall anghenion defnyddwyr yn gyntaf, cyn buddsoddi i wella’i ddarpariaeth. Un enghraifft y cyfeirir ato yn yr adroddiad yw’r gwaith ymchwil a wnaed i ganfod mwy am bobl sydd mewn peryg o gael damwain ddrwg ar y mynyddoedd ac yna’r dulliau o gyfathrebu â nhw i leihau damweiniau. Yn sgil y gwaith ymchwil, datblygwyd Ap i ddarparu cyngor a gwybodaeth ar ddiogelwch a thywydd ar y mynydd ac fe gyfeiriwyd pobl i ffwrdd o Grib Goch drwy adeiladu ffens dros dro. Mae’r adroddiad yn canmol hefyd waith yr Awdurdod wrth roi cyngor cynllunio am ddim i’r cyhoedd, datblygu partneriaethau gyda chymdeithasau lleol,   a gwella’i ddarpariaeth yn y Canolfannau Croeso drwy wrando a deall anghenion cwsmeriaid yn gyntaf.

 

Ar ran yr Awdurdod, dywedodd Caerwyn Roberts,

 

“Wrth fynd drwy’r broses hon, gwnaeth i ni feddwl yn fanwl am sut ydym yn delio â’n holl gwsmeriaid. Rydym yn falch inni gyrraedd safon arbennig wrth ddarparu’n gwasanaeth a fyddwn ni ddim yn llaesu dwylo. Yn ogystal â chynnal y safon uchel yr ydym wedi ei gyrraedd eisoes, byddwn yn edrych ar wella’n gwasanaeth ymhellach. Yn benodol, byddwn yn edrych ar dair elfen: y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu i gyfranwyr “Her y Tri Chopa” a sut mae cyfyngu ar y difrod gall yr her ei greu,  yn ail, byddwn yn gwella’r gwaith dehongli ym Mhen y Pass, ac yna  byddwn hefyd yn dechrau casglu data manylach i allu mesur boddhad cwsmeriaid.”

Dywedodd Llinos Jehu, asesydd ar ran SGS United Kingdom Ltd,

 

“Mae’n glir fod ymrwymiad Parc Cenedlaethol Eryri i ddarparu gwasanaeth rhagorol yn rhedeg drwy’r holl sefydliad ac fe gyrhaeddir rhagoriaeth drwy waith caled llawer o bobl yn cyfrannu newn ffyrdd gwahanol.”

Hwn yw’r ail dro i Swyddfa’r Cabinet nodi cyrhaeddiad  o’r fath i waith yr Awdurdod. Ym mis Gorffennaf 2009, cyflwynwyd  “Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer” i Blas Tan y Bwlch, sef Canolfan Astudiaethau Amgylcheddol y Parc Cenedlaethol ym Maentwrog.